moda

#KONKURS #fajnainiechuda stylizacja :)

2 lipca 2015
Ponieważ chcę uczcić 2000 obserwatorów bloga #fajnainiechuda na Facebooku i jednocześnie chcę Was lepiej poznać, pomyślałam o konkursie. 🙂 
Chciałabym, abyście pokazały mi Wasze propozycje na „fajneiniechude” stylizacje. Co jest najważniejsze, to nie ukrywanie swoich krągłości, ale podkreślenie ich i wyeksponowanie swoich pięknych stron. 🙂 Jestem bardzo ciekawa Waszych propozycji! 
Wystarczy wysłać zdjęcie swojej stylizacji (może być selfie przed lustrem, ważne, żeby było widać cały look :)) na fajnainiechuda@gmail.com lub umieścić je w komentarzu pod postem na www.facebook.com/fajnainiechuda od dzisiaj do 16.07. 
Dla 2 Pań przygotowałam dobrane przeze mnie zestawy bransoletek Baji, o których pisałam w poprzednim poście. Historia tych bransoletek urzekła mnie i zakochałam się w nich od pierwszego wejrzenia. Są wykonane przez artystki rękodzieła z Nepalu, a ich zakup na podstawie
zasad Fair Trade, pozwala im na uczciwą pracę i godne utrzymanie rodziny. To świetna sprawa móc kupować coś pięknego i obdarować nie tylko siebie, ale kogoś, kto to wykonał. 
1 miejsce otrzyma zestaw 4 bransoletek, 2 miejsce 2 bransoletek. Czekam na Wasze stylizacje z niecierpliwością, buziaki! 🙂
Poniżej regulamin konkursu:
Regulamin konkursu „Fajnainiechuda stylizacja” 
Sekcja 1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy
regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Fajnainiechuda
stylizacja” zwanym dalej „Konkursem”.
1.2. Konkurs
prowadzony jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponad
terytorialnego charakteru Internetu.
1.3. Organizatorem
Konkursu jest właściciel bloga Fajnainiechuda („Organizator”).
1.4. Administratorem
i sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
1.5. Konkurs
prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/fajnainiechuda (dalej
„Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej
„Regulaminem”).
1.6. Celem Konkursu
jest promocja idei stylizacji plus size oraz bloga Fajnainiechuda.
1.7. Konkurs trwa: od 02.07.2015 r. do 16.07.2015r. dalej:
„Czas Trwania Konkursu”. Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź
skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników
Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.
1.8. Ogłoszenie wyników
Konkursu nastąpi w dniu 17.07.2015 r. do
godziny 17.00
, na stronie Konkursowej.
1.9. Konkurs nie
jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez
serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są
Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.
1.10. Niniejszy
Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników Konkursu – do których stosuje się go w
całości, jak i – odpowiednio- innych użytkowników Konkursu, do których w
szczególności stosuje się wprost postanowienia sekcji 4 i 7 niniejszego
Regulaminu.
Sekcja 2. Uczestnicy
2.1. Uczestnikiem
Konkursu jest każda, pełnoletnia (posiadającej pełną zdolność do czynności
prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
która jest użytkownikiem serwisu Facebook (www.facebook.com) – zwanej w
Regulaminie „Uczestnikiem”.
2.2. Warunkiem
uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest:
a) spełnienie warunków
określonych w pkt. 2.1 – powyżej
b) w określonych
terminach trwania konkursu wysłanie Zgłoszenia (zawierającego Odpowiedź dalej
„Praca Konkursowa”) we wskazany w sekcji 4. Niniejszego regulaminu sposób;
c) zapoznanie i
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
d) spełnienia
warunków Regulaminu.
Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu
3.1. Poprzez udział
w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
a) akceptuje
niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Facebook (dalej również:„Portal”) oraz
inne regulacje prawne dotyczące uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania
Portalu;
b) wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.), w tym do przekazania swoich danych osobowych osobom
trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu.
3.2. Udział w
Konkursie oznacza złożenie przez danego Uczestnika następujących oświadczeń lub
zezwoleń:
a) Wyrażenie zgody na udział w konkursie;
b) Złożenie oświadczenia, iż Uczestnik jest osobą
pełnoletnią,
c) Wyrażenie zgody
na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia i nazwiska, w celu opublikowania
listy Laureatów Konkursu. Zgoda powyższa obejmuje także zgodę na opublikowanie
Pracy Konkursowej Uczestnika, który uzyska prawo do nagrody na Stronie
Konkursu;
d) Udzielenie zezwolenia (zwanego dalej licencją
niewyłączną) na jednorazowe opublikowanie przez Organizatora Pracy Konkursowej
Uczestnika w serwisie Facebook.
e) Praca konkursowa
stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują
mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone
ani obciążone, jak również że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po
wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.
3.3. Podanie
danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń
przedstawionych w Rejestracji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
dokonania Rejestracji umożliwiającej uczestnictwo w Konkursie.
3.4. Uczestnik jest
obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie
danych osobowych Uczestnika.
Sekcja 4. Zasady
4.1. Konkurs polega na wykonaniu zadania
konkursowego, polegającego na zamieszczeniu fotografii w komentarzu pod postem
konkursowym lub przesłanie zdjęcia mailem, na adres
fajnainiechuda@gmail.com
, nawiązując do tematu konkursowego – „Jaka jest dla Ciebie idealna,
„fajnainiechuda” stylizacja?”
dalej „Praca Konkursowa”.
4.2. Każdy
Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń.
4.3. Jeden
Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.
4.4.
Niedopuszczalne jest przesyłanie Zgłoszeń, które:
a) Zawierają treści
sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
b) Zawierają treści
wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe;
c) Naruszają prawa
innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych
osób;
d) Naruszają dobre
obyczaje;
e) Są niezgodne z
Regulaminem.
4.5. Organizator
zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych
Zgłoszeń, o których mowa w pkt 4.4. powyżej.
4.6. Zgłoszenia, o
których mowa w pkt 4.4.powyżej nie biorą udziału w Konkursie.
4.7. Rejestracja
udziału w Konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie na Stronie konkursowej.
Sekcja 5. Nagrody
5.1. W Konkursie
przewidziano nagrody w postaci 2 nagród głównych za:
– 1 miejsce: zestaw 4 bransoletek Baji
o łącznej wartości 156zł
– 2 miejsce: zestaw 2 bransoletek Baji
o łącznej wartości 78zł
Nagrody zostaną
przyznane przez Organizatora na podstawie oceny kreatywności w doborze stylizacji,
która podkreśla kobiece kształty i prezentuje pewność siebie autorki stylizacji.
5.2. Laureat nie ma
możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny jak również
nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie
nagrody.
5.3. Laureat nie
może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości. Organizator
przekaże zestawy bransoletek, które zostały skomponowane specjalnie na cel
konkursu i ich kolorystyka nie może ulec zmianie.
5.4. Nagroda nie
podlega opodatkowaniu zgodnie ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
5.5. Organizator
zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do
nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych, które według
Organizatora powinny być gratyfikowane nagrodą.
5.6. Zwycięzcy Konkursu aby odebrać nagrodę są
zobowiązani do podania swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania
oraz adresu do korespondencji do wiadomości Organizatora w terminie nie
późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody zostaną wysłane na
koszt Organizatora po skompletowaniu wszystkich danych laureatów, nie później
niż w ciągu 14 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.
5.7. Nagrody
niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie uczestników pozostaną w
dyspozycji Organizatora.
5.8. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.
5.9. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących
po stronie uczestnika.
5.10. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 14 dni od dnia przyznania
nagrody.
Sekcja 6. Prawa Autorskie
6.1. Poprzez
uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
a) posiada pełne,
nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac
Konkursowych oraz ich treści,
b) treści
umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego
ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji
rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz
nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako
pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,
c) treści zawarte w
Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich,
nie udzielono
licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej za
wyjątkiem opisanych w niniejszym Regulaminie.
6.2. Poprzez
nadesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej i
przenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie Pracy
Konkursowej na www.facebook.com/fajnainiechuda
 
6.3. Uczestnik
zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących
Pracy Konkursowej na Organizatora.
6.4. Laureaci
Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w
związku z ewentualną okolicznością, że w dacie przekazania Nagrody, autorskie
prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z
Pracy Konkursowe nie przysługiwały im w zakresie, w jakim miało nastąpić ich
przeniesienie na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.5. Uczestnik
zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i
zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku,
w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje
powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.
6.6. Uczestnik
oświadcza i wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej z
Konkursu, zakończeniu Konkursu, wygaśnięciu udzielonych licencji, nawet w
przypadku niezdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach
wykonanych przez Facebook Inc lub Organizatora.
6.13. Wydanie
Nagród Laureatom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności
intelektualnej.
Sekcja 7. Postanowienia końcowe
7.1. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
7.2. Niniejszy
regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 7.3.
Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm). Dane będą zbierane w celu
przeprowadzenia Konkursu. Organizator nie wykorzystuje zebranych danych do
celów marketingowych.
7.4. Uczestnicy
mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i otrzymania
nagrody.
7.5. Organizator
nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną
przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
7.6. Organizator ma
prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z
prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do
którego powziął takie podejrzenie.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w
niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych
przez uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z
prawem przeprowadzenia Konkursu W takim przypadku Organizator zobowiązany jest,
co najmniej na 2 dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian
Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego
Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość
zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do
uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie. 
7.8 Niniejszy
konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Uczestnictwo w
niniejszym Konkursie nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu,
losu bądź usługi, a wygrana w konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku.

You Might Also Like

Brak komentarzy

Leave a Reply